Algemene Voorwaarden BlitzArt

1 DEFINITIES

1.1 Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon met wie BlitzArt een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

1.2 Overeenkomst
Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van BlitzArt.

2 ALGEMEEN

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat hij/zij de Algemene Voorwaarden
heeft doorgelezen, en daarmee akkoord te gaan. Dit kan plaats vinden door ondertekening van een offerte.
Een ondertekende overeenkomst kan schriftelijk gestuurd worden naar ons postadres of per email als afbeelding of PDF.

3 FINANCIËLE BEPALINGEN

3.1 Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.

3.2 Nadat een overeenkomst is getekend wordt dient er een aanbetaling gedaan te worden van 50%.

3.3 Voor een grafisch product dat geprint of gedrukt moet worden dient vooraf het volledige bedrag voldaan te worden.

4 PROMOTIE

4.1 BlitzArt behoudt het recht om alle gemaakte producten en websites te gebruiken voor eigen promotie

4.2 Hierbij houdt BlitzArt zo veel mogelijk rekening met het achterwege laten van persoonlijke informatie als
adresgegevens van de opdrachtgever zodat deze niet zichtbaar zijn voor derden.

5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 BlitzArt zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de overeengekomen deadline gehaald wordt. Mocht dit niet
kunnen, dan zal BlitzArt zo spoedig mogelijk contact op nemen.

5.2 De opdrachtgever moet binnen gestelde data de bestanden aanleveren, daaronder vallen bijvoorbeeld teksten,
logo’s, afbeeldingen en andere bestanden.

5.3 BlitzArt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de geplaatste inhoud op de door ons gemaakte producten
en diensten.

6 WIJZIGINGEN

6.1 Indien BlitzArt op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de
omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden door de opdrachtgever aan BlitzArt worden vergoed tegen een vooraf vastgesteld uurtarief, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in een overeenkomst. Deze prijzen zijn exclusief BTW.

7 LEVERINGSVOORWAARDEN

7.1 BlitzArt mag de geleverde diensten en/of producten tijdelijk of geheel buiten gebruik stellen, of het gebruik
ervan beperken, wanneer de klant de overeenkomst en verplichtingen tegenover BlizArt niet nakomt of in de strijd is met de Algemene Voorwaarden. De verplichting tot het betalen van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de
buitengebruikstelling bestaan.

8 LEVERINGSTERMIJN

8.1 De opgegeven deadline door BlitzArt voor het maken van ontwerpen of het uitvoeren van diensten heeft een indicatieve strekking, tenzij in een overeenkomst anders in vastgelegd.

8.2 De levertijd van producten die geprint moeten worden is afhankelijk van het bestelde product.

9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 BlitzArt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider (zoals het offline
gaan van een website).

9.2 BlitzArt is niet aansprakelijk voor fouten bij de drukkerij of printshop.
Foute levering of andere fouten rondom het drukproces vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

10 DIVERSEN

10.1 Op alle aanbiedingen, acties, offertes en facturen is het Nederlandse recht van toepassing.

Menu